Skip to main content

Villkor hos Hus XIV

Om villkoren

• Hus XIV kommer i avtalet att benämnas som H14.

• H14 har tolkningsföreträde för dessa villkor, det är därför viktigt att du läser igenom dem noggrant och återkommer till oss om det finns några oklarheter.

• H14 äger rätten att ändra dessa villkor när som helst. I den mån ändringar skulle vara till väsentlig nackdel för medlemmen som har kvarvarande bindningstid äger medlemmen rätt att säga upp avtalet till förtida upphörande intill den tidpunkt då de nya villkoren träder i kraft, vid vilken medlemmens betalningsskyldighet för avtalets efterföljande löptid bortfaller och eventuellt överskott återbetalas till medlemmen.

• Villkoren syftar till att skapa en familjär miljö där alla kan känna sig välkomna och trygga, både för sin egen säkerhet och gällande sin integritet. Vidare har villkoren till syfte att säkerställa att verksamheten uppfyller myndighetskrav, vilka är omfattande inom det område vi verkar inom.

Medhavd dryck/rökverk/övrigt

• Medlemmen har rätt att ta med egen alkohol och rökverk till lokalen. Mot en avgift så kan medlem hyra ett skåp där man kan förvara sina förnödenheter.

• Medlemmen äger ej rätt att ta med och förvara egna inventarier i lokalen utan H14 medgivande. Dessa kommer tillfalla H14 och forslas bort och medlemmen får betala kostnaderna för detta.

Uppförande/Ordningsregler

• Att disponera lokalen innebär frihet under ansvar. Brott mot punkterna nedan kan resultera i att man omedelbart blir av med sitt medlemskap utan återbetalning. Man blir även portad från att kunna få ett nytt medlemskap över en period eller livstid.

• Allt som är förbjudet enligt svensk lag är också förbjudet i våra lokaler. Olaglig aktivitet kommer polisanmälas, utan undantag.

• Det är förbjudet att släppa in någon som inte är medlem. Undantag kan endast ske i samråd med H14. Även att släppa in en kompis eller familjemedlem bara för att ta en snabb titt på lokalen är alltså ej tillåtet och bryter mot detta avtal. Respektera medlemmarnas integritet.

• Det är förbjudet att idka sexuella handlingar i lokalen.

• Det är förbjudet att ragga kunder eller partner, försöka sälja, byta, köpa cigarrer eller andra produkter/tjänster. Respektera att medlemmarna ofta kommer dit för att få lugn och ro. Att köpa, sälja, byta cigarrer kan vara ok om parterna redan kommit överens om att göra detta eller på speciella event avsedda för detta.

• Det är förbjudet att delge utomstående vilka som är medlemmar utan dessa medlemmars medgivande.

• Det är, som grundregel, förbjudet att fota i lokalen. Undantag för bilder där inga andra medlemmar eller miljöbilder av lokalen syns. Med miljöbilder avses bilder där man kan se hur lokalen ser ut som helhet. En bild som i sin helhet är på en cigarr vilandes på ett askfat (utan att man ser lokalen i bakgrunden) är exempelvis tillåtet.

• Det är förbjudet att röka något annat än cigarrer, cigariller och pipa. Avstå gärna även från smaksatta produkter, om en sådan ska avnjutas så fråga först eventuella andra gäster om det är ok.

• Det är förbjudet att vara märkbart berusad i lokalen. Med märkbart berusad avses att man är tydligt påverkad på ett sådant sätt att det skulle kunna störa andra medlemmar.

• Det är förbjudet att allmänt störa ordningen i lokalen. Exempelvis, men ej uteslutande, att vara högljudd, sätta på hög musik eller vara otrevlig.

• Respektera dina andra medlemmar, uppför dig som en gentleman/kvinna. Otrevligheter kan mycket sannolikt resultera i att medlemskapet dras tillbaka utan återbetalning och att man blir portad över en viss tid eller livstid.

• Det är förbjudet att ta med sig inventarier eller annat som ägs av H14 från lokalen.

• Det är förbjudet att göra större ommöbleringar i lokalen utan H14 godkännande. Att flytta enstaka stolar för att ett sällskap ska få plats är ok, men att flytta runt bord och fåtöljer är inte tillåtet.

• Det är förbjudet att sova i lokalen.

• Det är förbjudet att vistas i lokalen efter de publicerade öppettiderna eller före/efter de tider som medlemskapet avser.

• H14 medlemmar kan komma från vilken bakgrund som helst. Rasism, sexism, homofobi, kränkande beteende och förtal är exempel på icke acceptabelt beteende. Den fria individen, att tycka och tänka vad man vill, är centralt för H14, medlemmar ska uppföra sig på sådant sätt som är respektfullt gentemot andra medlemmar, oavsett meningsskiljaktigheter.

• Lånad rökrock får aldrig lämna lokalen och ska hängas tillbaka på avsedd plats innan man lämnar lokalen.

• Lånad rökrock får endast användas för det den är avsedd för, det vill säga att bäras på kroppen.

• Man ska vara hel och ren när man vistas i lokalen.

• Man får inte röka på platser i anslutning till lokalen där det råder rökförbud. Ett exempel är direkt utanför entrén eller på bakgården.

• Åverkan på inventarier eller fast egendom i lokalen, och som sker genom skadegörelse, kommer faktureras medlemmen. Ytterligare repressalier kan förekomma, så som tillbakadragande av medlemskap och portning.

• Skador på inventarier eller fast egendom som uppstått på grund av olyckshändelse ska omgående rapporteras till H14. Om det kan fastställas att det var en olyckshändelse så löser vi det på ett smidigt sätt. Om man inte rapporterar in att man råkat skada inventarier eller fast egendom så blir man dock fullt betalningsskyldig för återställandet. Medlemskapet kan även komma att dras in, samt eventuell portning.

• Det är förbjudet att använda internetuppkopplingen för olagligt bruk.

• Internetanslutningen får inte användas för stora upp- eller nedladdningar, som exempelvis nedladdning av hela filmer eller större program. Om det är av nöden så se till att få ett godkännande från personalen först.

• Genom att acceptera villkoren och bli medlem så godkänner du också att Hus XIV AB och dess medarbetare har full tolknings- och bestämmanderätt gällande vad som är överträdelse av villkoren och påföljd. Du får alltid möjlighet att yttra dig och detta tas i beaktande vid beslut, men det är Hus XIV eller dess medarbetares som slutgiltigt tar beslut.

Tillträde

Medlem har tillträde till lokalen utifrån det medlemskap man har köpt. Undantag finns, enligt punkterna nedan.

H14 har rätt att ha stängd för renovering utan ersättning till medlemmar, detta kan ske med kort varsel då det inte alltid är lätt att få en tid med hantverkare.

H14 har rätt att abonnera lokalen för annan verksamhet, utan ersättning till medlemmar. Exempelvis provningar eller föreläsningar. Alla medlemmar ska i så fall bli informerade om detta minst 14 dagar i förväg. Informationen sker via e-post och det är upp till medlemmen att se till att H14 har uppdaterade kontaktuppgifter. Tänk på att dessa abonnerade tillfällen drar in pengar till H14 och gör att framtida prishöjningar för medlemmarna kan undvikas, så de är även till godo för alla medlemmar.

Hus XIV AB har rätt att låta städpersonal och annan personal vistas i lokalen.

Säkerhet

• Hela lokalen är kameraövervakad och allt som sker spelas in för framtida behov. Dock skrivs inspelat material över inom en viss tid. Genom att lösa medlemskap så är man införstådd med, och accepterar, att hela lokalen är kameraövervakad.

• Det finns ingen som kontinuerligt tittar på kamerorna, utan de används uteslutande för att reaktivt utreda eventuella överträdelser mot villkoren. 

• Brandsläckare samt brandfilt finns i varje rum. Dessa får endast användas för dess avsedda syfte, all annan användning kommer debiteras.

• Brandlarm är installerat som upptäcker onormala temperaturförändringar och halter av kolmonoxid (ej rökdetektor av förklarliga skäl). Dessa är kopplade till personal men det är även viktigt att eventuell medlem som vistas i lokalen vidtar nödvändig åtgärd. Om det är säkert, så släck branden med brandsläckare eller brandfilt. Om det inte är säkert att släcka branden, utrym lokalen och ring omedelbart 112. 

• Kvarglömda saker ska läggas på väl synlig plats i lobbyn.

• Oavsett vad medlem förvarar i lokalen, och huruvida lokalen är låst eller ej, tar H14 inget ansvar för detta. Medlem ansvarar själv för att teckna adekvat försäkring, alternativt förvara det på eget ansvar. 

• Medlem förbinder sig att omgående utan fördröjning informera H14 om nyckelbricka blivit stulen eller borttappad eller annat som gör att obehörig kan komma in i lokalen. Görs inte detta omgående så kommer medlemmen bli fullt betalningsansvarig för eventuella skador på lokalen och det arbete som krävs för att återställa den.

• Vid ansökan om medlemskap så kan en bakgrundskontroll genomföras, detta görs av extern part och måste godkännas av den sökande för att kunna bli medlem. Även efter medlemskapet har godkänts så kan återkommande kontroller göras. Kontrollerna består bland annat i Personalia, Ekonomi, Rättslig historik, Exponering och Bolagsengagemang. Kostnaden för bakgrundskontroll betalas av den sökande/medlemmen och ligger alltså inte i medlemsavgiften. Innan kontrollen kan göras så måste den godkännas med bankID av medlemmen via vår partner som utför själva kontrollen.

Kommunikation

• Information till medlemmar sker genom e-post.

• Det är medlemmens skyldighet att tillgodose sig den information som skickas ut. H14 kan ej hållas ansvariga för att medlem ej fått informationen (exempelvis på grund av felaktig e-postadress eller att mail hamnat i skräpkorgen)

Medlemskap

• Prislistan gäller, det går ej att pruta. Gentlemän/kvinnor prutar inte.

• Prislistan justeras årligen med hänsyn till index på fastighetens hyra, elpriser, inflation, efterfrågan och övriga omkostnader så som städning etc. Prisjusteringar ändras inte för medlemmen förens en ny avtalsperiod inleds.

• Rabatt på medlemskap utgår för blåljus, säkerhetspolis och aktiv yrkesmilitär mot uppvisande av bevis för sin anställning.

• De exakta tiderna när du får vistas i lokalen för de olika medlemskapen är:

  • Medlem = 24/7 alla dagar

• Medlem förbinder sig att inte driva konkurrerande verksamhet med H14.

• Medlem är införstådd med att tillträde till lokalen endast kan ske med nyckelbrickan.

• Medlem förbinder sig att alltid ha med godkänd legitimation när denne befinner sig i lokalen, samt att på begäran av H14 personal uppvisa legitimation. Om så ej sker avvisas personen från lokalen.

• Medlem godkänner att vi sparar personuppgifter så som namn, adress och andra kontaktuppgifter. Tillsammans med ett foto på medlemmen.

• Ett medlemskap är ingen rättighet. H14 äger rätten att neka en person medlemskap i klubben, utan vidare motivering.

• H14 äger rätten att begränsa antalet medlemmar. Exempelvis för att säkerställa att medlemsantalet inte blir så stort att administrationen blir för betungande eller att lokalen ofta blir överbefolkad.

• H14 äger rätten att i speciella fall frånta rätten för medlemmar att vistas i lokalen, exempelvis för att av säkerhetsskäl hålla lokalen låst för att inte överträda Maxantal personer i lokalen.

• I medlemskapet ingår tillträde till lokalen enligt det medlemskap du betalat för. Allt övrigt, exempelvis men ej uteslutande provningar, och events, ska ses som förmåner utöver det medlemskap man betalat för (tillträde till lokalen). H14 har således ingen skyldighet att anordna någon form av provningar eller events för att avtalet om medlemskap ska anses fullföljt.

• Vid ansökan och som medlem kan bakgrundskontroller göras för att säkerställa ordning och säkerhet i våra lokaler.  Dessa kontroller kan innefatta exempelvis utdrag ur belastningsregister, skatteverket, kronofogden. Vet du med dig att du förekommer i register på sådant sätt att det kan verka negativt på din ansökan så är det bra om du informerar om detta redan vid ansökningstillfället.

• Givetvis råder 18-årsgräns för att få vistas i våra lokaler. Vi ser dock gärna att du är minst 25 år gammal för att bli medlem. Undantag kan göras om du är en synnerligen mogen person för din ålder.

• Medlemskapets längd är alltid 12 månader, det går alltså inte vara vara medlem under kortare period än så om man inte själv avsäger sig medlemskapet eller att H14 makulerar medlemskapet på grund av brott mot dessa villkor. Avsäger man sig medlemskapet, eller om det makuleras av H14, utgår ingen återbetalning för resterande period.

• Medlemskapet betalas via faktura. Framtida fakturor kommer sedan automatiskt baserat på den betalningsplan som valts.

• Uppsägning av medlemskapet ska göras minst 45 dagar innan nästa avtalsperiod börjar, annars förlängs medlemskapet med ytterligare 1 år. Har du redan fått en faktura för nästa period så är det alltså för sent att säga upp medlemskapet.

Skåp

• Skåpshyran är förenad med en tidsbestämd löptid om 1 månad (bindningstid) med 1 månads uppsägningstid.

• För de fall medlem ingått avtal innan bindningstid i enlighet med ovan infallit skall den tid som föreligger ses som en tilläggstid (tilläggstiden) under första bindningstiden. Under tilläggstiden är medlem bunden av hyresavtalets villkor samt de eventuella allmänna villkoren.

• Avgiften för skåpshyran skall justeras för att inkludera tilläggstiden.

• Medlem ska kvittera ut ett kodlås för att ges möjlighet att nyttja skåpet. För eventuella kostnader, exempelvis borttappat lås, acceptera medlem betalningsansvar och skall erlägga avgifter och kostnader i enlighet med de utgifter som H14 haft.

• Medlem är införstådd med att H14 har koder till skåpen för att, vid behov, utföra kontroller i enlighet med detta avtal.

• Vid ändring av kod på kodlåset så är medlem skyldig att informera H14 om den nya koden så fort den ändrats.

• Förvarat gods som luktar eller på annat sätt anses olämpligt kommer att kasseras utan att medlem blir kompenserad, för de fall sanering kan komma att krävas utgår ersättning till H14 för de kostnader som uppkommit.

• Om medlem bryter mot detta avtal gällande skåp, de allmänna villkoren och/eller anvisningar från H14 eller H14 personal kan medlems avtal för skåpet hävas och innehållet kasseras. Medlem får ej ersättning för kasserat gods eller återbetalning av innevarande bindningstid.

Bokning av lokalen

• Som medlem kan du boka lokalen för eget evenemang. Detta måste godkännas av H14, notera att vi är mycket restriktiva med bokningar då det förtar andra medlemmar möjligheten att vistas i lokalen.

• Bokning av lokalen medför en kostnad utöver medlemsavgiften.

• Lokalen får endast bokas för möten och liknande syften. Loungen är ej en festlokal. Lokalen kan alltså, exempelvis, ej bokas för att ett kompisgäng ska ha aktivitet däri. 

Övrigt

• Medlem förbinder sig att inte använda sig av H14 logotyp, namn och annat som ägs av H14 och är dess immateriella egendom, eller att utan mandat agera för H14 räkning.